Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสอบแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนชั้นม.2/3 จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  ถึงเวลาหรือยังกับพลังงานทดแทน  โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงงานในครั้งนี้  ได้มีการเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซิน  แก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95  แก๊ส NGV แก๊ส LPG และระบบ HGV ผู้สนใจคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ


ชื่อโครงงาน                 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                
เรื่อง                            ถึงเวลาหรือยัง...กับ...พลังงานทดแทน
ประเภทโครงงาน            ประเภทสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้จัดทำ
                  1.  เด็กหญิงณัฐชยา   พลศารทูล           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
                                  2.  เด็กหญิงณัฐมน    ตั้งเจริญศิริรัตน์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
                                  3.  เด็กหญิงภัคจิรา    จงสุกใส              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อาจารย์ที่ปรึกษา            
ครูมานัส   ทิพย์สัมฤทธิ์กุล                                                                              
สถานศึกษา                  โรงเรียนสงวนหญิง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                 กระทรวงศึกษาธิการ   โทร. 0-3552-1659, 0-3552-1631 โทรสาร 0-3552-5568

 

บทคัดย่อ

                        โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “ถึงเวลาหรือยัง...กับ...พลังงานทดแทน”
เป็นโครงงานประเภทสำรวจเก็บรวบรวม  มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา  1)  เพื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ออกเทน 91  แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95  แก๊ส NGV  แก๊ส LPG  และระบบ HGV  2)  เพื่อศึกษาความเหมาะสม  ความคุ้มค่าของการติดตั้งรถยนต์เพื่อใช้  แก๊ส NGV  แก๊ส LPG  และระบบ HGV   เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  1)  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  2)  การประมาณค่า  และ 3)  การนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                        สรุปผลการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง “ถึงเวลาหรือยัง... กับ...พลังงานทดแทน” ดังนี้

                      1.   เปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 แก๊ส NGV  แก๊ส LPG  และระบบ HGV                
                      พบว่าเมื่อรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากขึ้นราคาค่าใช้จ่ายจากการใช้แก๊ส NGV  จะมีความประหยัดมากที่สุด รองลงไปคือ แก๊ส LPG  และ ระบบ  HGV แต่ทั้งนี้ต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตั้งระบบแก๊ส NGV  แก๊ส LPG  และ ระบบ  HGV ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

                     2.  ศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่าของการติดตั้งรถยนต์เพื่อใช้ แก๊ส NGV  แก๊ส LPG และระบบ HGV (คิดว่าเชื้อเพลิง 1 ลิตร
                          ได้ระยะทาง 13 กม.)
                       
                    สรุปภาพรวม (โดยเรียงลำดับจากประหยัดมากที่สุดไปน้อยที่สุด) ดังนี้ 
                    2.1 ถ้าใช้รถยนต์วันละ ประมาณ 20 กิโลเมตร  ควรใช้แก๊ส LPG ประหยัดกว่าใช้เวลาประมาณ 2 ปี 6 เดือน  รองลงไปคือ แก๊ส NGV ใช้เวลาประมาณ 3 ปี 8 เดือน และระบบ  HGV ใช้เวลาประมาณ 5  ปี 3 เดือน
                    2.2  ถ้าใช้รถยนต์วันละ ประมาณ 60 กิโลเมตร  ควรใช้แก๊ส LPG ประหยัดกว่าใช้เวลาประมาณ 10 เดือน รองลงไปคือ แก๊ส NGV ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน และ ระบบ  HGV ใช้เวลาประมาณ 1  ปี 9 เดือน
                   2.3  ถ้าใช้รถยนต์วันละ ประมาณ 100 กิโลเมตร  ควรใช้แก๊ส LPG ประหยัดกว่าใช้เวลาประมาณ 6 เดือน รองลงไปคือ แก๊ส NGV ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน และระบบ HGV ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 1 เดือน
                   2.4  ถ้าใช้รถยนต์วันละ ประมาณ 200 กิโลเมตร  ควรใช้แก๊ส LPG ประหยัดกว่าใช้เวลาประมาณ 3 เดือน  รองลงไปคือ แก๊ส NGV ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน และระบบ  HGV ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

                         สำหรับการเลือกใช้ระบบใดต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ ว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียว หรือต้องการความปลอดภัยด้วย  ประกอบกับสถานีบริการแก๊ส LPG มีมากกว่าสถานีบริการแก๊ส NGV แต่ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบของแก๊ส NGV มีความปลอดภัยสูงกว่า ส่วนระบบ HGV เป็นระบบที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ อาจจะยังไม่สะดวกสำหรับการใช้งานมากนัก

           

 

 

 

คำสำคัญ   พลังงานทดแทน,  แก๊ส LPG,  แก๊ส NGV, ระบบ HGV

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:33 น.)

 

ข่าวน่าสนใจ

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.
เข้าสู่ระบบ